Algemene Voorwaarden

e-mail: hoi@andypieloor.nu
website: www.andypieloor.nu

Artikel 1 | Definities

1.   Andy Pieloor: Andy Pieloor, gevestigd te Helmond onder KvK nr. 74747428.

2.   Klant: degene met wie Andy Pieloor een overeenkomst is aangegaan.

3.   Partijen: Andy Pieloor en klant samen.

4.   Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten (inclusief eventuele vervolgovereenkomsten) en leveringen van diensten of producten door of namens Andy Pieloor. 

2.   Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.   In deze voorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ verstaan: per post, e-mail, het aanklikken van een “akkoord” of soortgelijke knop of enig ander in de markt gebruikelijk elektronisch communicatiemiddel.

2.   Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 | Aanbiedingen en offertes

1.   Aanbiedingen en offertes van Andy Pieloor zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.   Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.

3.   Aanbiedingen en offertes gelden niet voor eventuele vervolgovereenkomsten, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4.   Andy Pieloor kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes gehouden worden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 | Totstandkoming van de overeenkomst

1.   Een overeenkomst ontstaat wanneer een klant een offerte of aanbod aanvaard of aanvraagt via een contactformulier op www.andypieloor.nu of via een mail naar hoi@andypieloor.nu, waarna Andy Pieloor de opdracht accepteert en beide partijen schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden daarvan.

2.   Door het aanvragen van een offerte gaat de klant akkoord met deze voorwaarden. Aan mondelinge afspraken kan de klant geen rechten ontlenen, tenzij deze schriftelijk door Andy Pieloor zijn bevestigd.

3.   Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding door de klant, behoudt Andy Pieloor zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Andy Pieloor deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met de klant plaats zodat deze werkzaamheden optimaal verlopen.

2. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Andy Pieloor enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. Andy Pieloor voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

3.   De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. Andy Pieloor heeft hierbij het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

Artikel 6 | Duur van de overeenkomst

1.   De overeenkomst tussen Andy Pieloor en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.   Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt. 

3.   Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn . Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Andy Pieloor schriftelijk in gebreke stellen.

4.   De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 

5.   Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 7 | Prijzen

1.   De in een offerte vermeldde prijzen en tarieven zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.   Alle prijzen die Andy Pieloor hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Andy Pieloor te allen tijde wijzigen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Andy Pieloor prijsaanpassingen meedelen aan de klant. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Andy Pieloor op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

3.   Een samengestelde prijsopgave verplicht Andy Pieloor niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.   Indien partijen voor een dienstverlening door Andy Pieloor een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. Andy Pieloor is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

5.   Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Andy Pieloor de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. De klant heeft het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 8 | Betaling

1.   De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

2.   Andy Pieloor mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

3.   Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Andy Pieloor de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4.   Andy Pieloor behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

5.   Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Andy Pieloor gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

6.   Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Andy Pieloor. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

7.   Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Andy Pieloor zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Andy Pieloor op de klant onmiddellijk opeisbaar.

9.   Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Andy Pieloor, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Andy Pieloor te betalen.

Artikel 9 | Informatieverstrekking door de klant

1.    De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Andy Pieloor.

2.    De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.    Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Andy Pieloor de betreffende bescheiden.

4.    Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Andy Pieloor redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 10 | Vertrouwelijkheid

Partijen staan ervoor in dat zij alle vertrouwelijke informatie die zij van de andere partij ontvangen strikt geheimhouden. Zij zullen deze verplichting tevens opleggen aan hun werknemers en eventueel door hun ingehuurde derden. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn als één van de partijen aangeeft dat informatie vertrouwelijk is.

Artikel 11 | Intellectueel eigendom

Andy Pieloor behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Andy Pieloor heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 | Klachten

1.   De klant dient een door Andy Pieloor geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken en beoordelen op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Andy Pieloor daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, schriftelijk op de hoogte te stellen. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

2.   Consumenten dienen Andy Pieloor uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

3.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Andy Pieloor ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Andy Pieloor in staat is hier adequaat op te reageren. 

4.   Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er niet toe leiden dat Andy Pieloor gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 13 | Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Andy Pieloor een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Andy Pieloor verschuldigd zijn.

Artikel 14 | Aansprakelijkheid Andy Pieloor

1.   Andy Pieloor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Andy Pieloor is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens.

2.   Andy Pieloor is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

3.   Andy Pieloor is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien Andy Pieloor aansprakelijk is voor enige schade, is hij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

4.   Indien Andy Pieloor aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.   Afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 15 | Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Andy Pieloor vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 | Recht op ontbinding

1.   De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Andy Pieloor toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.   Is de nakoming van de verplichtingen door Andy Pieloor niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Andy Pieloor in verzuim is.

3.   Andy Pieloor heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Andy Pieloor kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

4.   Andy Pieloor is ook bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Andy Pieloor kan worden gevergd.

Artikel 17 | Overmacht

1.   Indien partijen ten gevolge van overmacht hun verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. Het voorgaande is niet van toepassing op betalingsverplichtingen van de klant. De term ‘overmacht’ in het kader van dit artikel omvat, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn hun verplichtingen onder de overeenkomst na te komen. 

2.   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Andy Pieloor in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Andy Pieloor kan worden toegerekend in een van de wil van Andy Pieloor onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Andy Pieloor kan worden verlangd.

3.   Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weeromstandigheden en werkonderbrekingen.

4.   Indien de overmachtssituatie voor een periode langer dan twee maanden voortduurt of wanneer nakoming terstond onmogelijk blijkt, hebben partijen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen zonder dat daartoe enig recht op schadevergoeding ontstaat. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 18 | Wijzigingen

1.   Andy Pieloor is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Andy Pieloor zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

2.   Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

3.   Indien na het afsluiten van een overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 19 | Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig over vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Andy Pieloor bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 20 | Toepasselijk recht

1.   Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.   Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich allebei eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant. 


Opgesteld op: 1-5-2023